Biznes

Istota postępowania sanacyjnego. Kluczowe kwestie do rozważenia

214Views

W obliczu trudności finansowych i widma upadłości, przedsiębiorstwa sięgają po różne rodzaje postępowań restrukturyzacyjnych, aby przywrócić swoją kondycję i odzyskać płynność finansową. Jednym z nich jest postępowanie sanacyjne, które charakteryzuje się specyficznymi mechanizmami naprawczymi. W niniejszym artykule przyjrzymy się bliżej temu procesowi, jego charakterystycznym cechom i roli, jaką odgrywa w kształtowaniu przyszłości zadłużonych firm.

Różnice między postępowaniem sanacyjnym a innymi formami restrukturyzacji

Postępowanie sanacyjne wyróżnia się istotnym aspektem, jakim jest możliwość podejmowania przez dłużnika działań faktycznych i prawnych. Te działania mają na celu poprawę obecnej sytuacji ekonomicznej dłużnika oraz przywrócenie mu zdolności do skutecznego wywiązywania się ze zobowiązań. Postępowanie sanacyjne jest najbardziej zaawansowanym ze wszystkich rodzajów restrukturyzacji. Można je prowadzić niezależnie od udziału wierzytelności spornych w ogólnej sumie wierzytelności uprawniających do głosowania nad układem.

W postępowaniu sanacyjnym dłużnik uzyskuje daleko idącą ochronę przed egzekucją, ale jednocześnie występuje daleko idąca ingerencja w prawo dłużnika do zarządzania własnym przedsiębiorstwem. Ważne jest zaznaczenie, że zakres możliwej interwencji w działalność przedsiębiorstwa dłużnika w ramach postępowania sanacyjnego jest najszerszy w porównaniu z innymi dostępnymi procedurami restrukturyzacyjnymi. W tym postępowaniu dłużnik traci zarząd nad przedsiębiorstwem na rzecz zarządcy.

Nie można jednak zapominać o zaletach sanacji. Oto niektóre z nich:

  • Z dniem otwarcia postępowania sanacyjnego zawieszeniu ulegają egzekucje wszczęte i prowadzone do majątku dłużnika. 
  • Od otwarcia sanacji nie można wszcząć nowych egzekucji do majątku dłużnika oraz ustanawiać zabezpieczeń.
  • Dłużnikowi ułatwia się możliwość redukcji zatrudnienia w zadłużonym przedsiębiorstwie.
  • Zarządca może odstąpić od niewykonywanych (nierentownych) umów. 

Kluczowe aspekty postępowania sanacyjnego

Postępowanie sanacyjne składa się z kilku kluczowych etapów, które są niezbędne dla skutecznego przeprowadzenia restrukturyzacji. Na początku dłużnik składa wniosek o otwarcie postępowania, który następnie jest rozpatrywany przez Sąd. Po zatwierdzeniu wniosku, dochodzi do sporządzenia spisu wierzytelności, w ramach którego uwzględniane są wszelkie zgłoszone roszczenia wierzycieli oraz rozpatrywane ewentualne sprzeciwy.

Uwaga! Z dniem otwarcia postępowania sanacyjnego mienie służące prowadzeniu przedsiębiorstwa oraz mienie należące do dłużnika stają się masą sanacyjną, a jej skład ustala zarządca.

Kolejnym krokiem jest opracowanie planu restrukturyzacyjnego, a po zatwierdzeniu przystępuje się do jego realizacji. Następnie, aby zawrzeć układ z wierzycielami, niezbędne jest wypracowanie propozycji układowej, która poddawana jest pod głosowanie na zgromadzeniu wierzycieli. Ostateczną decyzję odnośnie do zatwierdzenia lub odmowy zatwierdzenia układu podejmuje Sąd. Każdy z tych etapów wymaga starannej analizy i skrupulatnego działania, aby proces restrukturyzacji przebiegał sprawnie i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Postępowanie sanacyjne jako jeden ze sposobów na uniknięcie upadłości

Dzięki sanacji dłużnik może odzyskać zdolność prowadzenia działalności gospodarczej w firmie wolnej od długów, a jego wierzyciele mają szansę odzyskać część swoich należności. Kluczowym elementem skuteczności sanacji jest aktywna reakcja dłużnika na początku trudności finansowych, co zwiększa szanse na pomyślne przeprowadzenie restrukturyzacji. Warto zauważyć, że prawo restrukturyzacyjne opiera się na zasadzie, że im szybciej podjęte zostaną odpowiednie działania, tym większe są szanse na sukces.

Postępowanie sanacyjne stanowi skuteczny sposób na uniknięcie ogłoszenia upadłości przez przedsiębiorstwo poprzez restrukturyzację jego zadłużenia. Jednakże, przed podjęciem decyzji o przystąpieniu do tego procesu, zawsze warto skonsultować się z profesjonalnym doradcą restrukturyzacyjnym. Chcesz dowiedzieć się więcej o restrukturyzacjach? Odwiedź https://plusrestrukturyzacje.pl/.

root_809
the authorroot_809