Ciekawe

Pre-pack, czyli przygotowana likwidacja – na czym polega?

391Views

Pre-pack, znany także jako „przygotowana likwidacja”, jest stosunkowo nową instytucją prawa upadłościowego. Pojawiła się w polskim porządku prawnym wraz z nowelizacją ustawy Prawo upadłościowe w 2016 roku. Z perspektywy nabywcy, pre-pack to po prostu transakcja zakupu przedsiębiorstwa lub jego części, ale bez długów. Jednakże, od standardowej transakcji rynkowej odróżnia ją skutek egzekucyjny i fakt, że należy do niej niejako przekonać sąd upadłościowy.

Dla niewypłacalnego dłużnika pre-pack jest przyspieszonym i uproszczonym procesem likwidacji aktywów masy upadłości. To dlatego, że już w samym postanowieniu ogłaszającym upadłość sąd wyraża zgodę na sprzedaż określonych aktywów wskazanemu nabywcy i za wskazaną cenę. Cała transakcja powinna być więc skalkulowana i zaprojektowana już na etapie poprzedzającym złożenie wniosku upadłościowego.

Wniosek o pre-pack może złożyć sam dłużnik, ale także jego wierzyciel legitymowany do wnioskowania upadłości. Formalnie, wnioski przygotowane przez dłużnika czy wierzyciela niczym się nie różnią. Jednakże, z uwagi na posiadaną wiedzę o swoim biznesie, dłużnik ma większą szansę na uzasadnienie ceny niż jego wierzyciel, o ile cena ma być korzystna dla nabywcy.

Jaka jest szansa na obniżenie ceny nabycia?

Praktyka pokazuje, że im bardziej szczegółowo rozpisane są koszty postępowania i symulacja scenariusza klasycznego postępowania upadłościowego, tym większa szansa na obniżenie proponowanej ceny nabycia, na poziomie jednak nadal nadającym się do zatwierdzenia.

Wniosek o pre-pack, czyli wniosek o zatwierdzenie warunków sprzedaży, musi zawierać wskazanie nabywcy i proponowaną cenę zakupu przedmiotu pre-packu. Ponadto, do wniosku należy dołączyć opis i oszacowanie przedmiotu pre-packu wykonane przez osobę wpisaną na listę biegłych sądowych, dowód wpłaty przez nabywcę wadium w wysokości jednej dziesiątej oferowanej ceny oraz listę zabezpieczeń dokonanych przez wierzycieli na majątku, którego dotyczy wniosek.

Średnio, rozpatrzenie wniosku o zatwierdzenie warunków sprzedaży trwa około 4 miesiące, ale termin ten może ulec zmianie zależnie od różnych warunków.

Pre-pack – dla kogo takie rozwiązanie?

Warto również podkreślić, że pre-pack jest szczególnie korzystny dla dłużników, którzy prowadzą biznes, który nadal generuje zyski. Dzięki temu mogą oni zachować kontrolę nad swoim przedsiębiorstwem i kontynuować działalność, unikając całkowitej likwidacji. Jest to korzystne zarówno dla samego dłużnika, jak i dla jego pracowników oraz wierzycieli, którzy mają szansę odzyskać swoje pieniądze.

Podsumowując: pre-pack to instytucja prawna, która umożliwia przyspieszoną i uproszczoną likwidację aktywów masy upadłości. Dla nabywcy jest to po prostu transakcja zakupu przedsiębiorstwa lub jego części, jednakże bez długów, a dla dłużnika – szansa na uniknięcie całkowitej likwidacji i zachowanie kontroli nad swoim przedsiębiorstwem. Wniosek o pre-pack musi spełniać określone wymogi formalne i jest rozpatrywany przez sąd upadłościowy, a jego rozpoznanie trwa średnio około 4 miesięcy.

Aukcja pomiędzy nabywcami

Wniosek o pre-pack może być złożony przez dłużnika lub inny podmiot, który złożył wniosek o ogłoszenie jego upadłości, np. wierzyciela. W przypadku, gdy do sądu trafia więcej niż jeden wniosek o pre-pack, przeprowadzana jest aukcja pomiędzy nabywcami, którzy składają oferty, aby wybrać najlepsze warunki sprzedaży.

Zgodnie z artykułem 56a prawa upadłościowego, wniosek o zatwierdzenie warunków sprzedaży przedsiębiorstwa dłużnika (tzw. pre-pack) może być złożony w każdym etapie postępowania o ogłoszenie upadłości. Oznacza to, że wniosek można złożyć nie tylko w dacie złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości, ale również w późniejszym czasie. Jednakże warto pamiętać, że późno złożony wniosek może spowodować odroczenie rozprawy, ponieważ w takiej sytuacji Sąd musi zasięgnąć opinii nadzorcy sądowego.

root_809
the authorroot_809